Hur avfall kan återvinnas till energi och bränsle

För att Sverige och världens ska kunna klara av den stora utmaningen som klimatförändringarna är krävs det att vi ändrar vårt beteende. Detta gäller även beteenden som hur vi behandlar avfall och vilka våra energi-samt bränslekällor är.
Ett sätt att motverka klimatförändringarna är att vi går från ett samhälle som brukar mycket olja till ett samhälle som gör allt vad man kan för att återvinna avfall och göra om det till bränsle och energi.

Man bränner avfall

2012 beräknade man att cirka 40% av allt avfall som användes för att producera energi var hushållsavfall. Dessa avfall kom ifrån kommuner som gjort valet att samla in avfall från hushåll.

Det som sker när man bränner avfall är att man elda det, i så kallade kraftvärmeverk. Den höga temperaturen används för att hetta upp vatten som ska bli ånga. Sedan leds ångan genom en ångturbin som driver en elgenerator. Och på så sätt producerar man energi. I vissa fall fortsätter man även använda ångan efter att man låtit den passera genom turbinen. Det man gör då är ta till vara på värmen som ångan producerat, denna värme används sedan för fjärrvärme.

Biogas

Biogas produceras genom man utvinner material från bland annat soptippar. Exempelvis kan hushållsavfall, däribland matsvinn, användas för att producera biogas. För att producera biogas krävs det att man bryter ner avfall i en miljö som är syrefri, detta händelseförlopp kallas även för rötning. Dock är det viktigt att påpeka att rötning enbart är nedbrytning av organiskt material som måste ske på ett naturligt sätt. När detta sker bildas metangas och koldioxid.

Förutom biogas uppstår även rötslam vid nedbrytning av avfall. Detta slam går att bland annat använda inom jordbruket som en mer jordvänligt gödsel.

Biogas används främst för fordon, men för att man ska för lov att göra det krävs det att biogasen behandlas. Detta för att biogas innehåller en väldigt hög halt av metan, närmare 97%. Innan biogasen används som fordonsbränsle rensar man den därför på koldioxid.

Förutom att användas som bränsle för fordon kan även biogas användas för att producera el och värme. På de flesta biogasanläggningar finns nämligen värmepannor som används för att försörja närliggande byggnader och bostäder med värme. Finns där även ett överskott av värmen kan man med hjälp av gasledningar och fjärrvärmenät försörja andra lokaler med värme.

Idag finns cirka 230 biogasanläggningar i Sverige och drygt 50 av dessa gör om biogasen till biobränsle. Med så många anläggningar har Sverige de senaste åren varit ett föredöme i världen när det kommer till att minska användandet av fossila bränslen, och det är något vi måste fortsätta vara För i framtiden klara kommande klimatförändringar krävs det nämligen att vi fortsätter satsa på förnybar energi och bränsle som är gjort om återvunnit avfall, då fossila bränslen är en stor bov när det kommer till den globala uppvärmningen.

Det är beräknat att det i Sverige i slutet av 2014 fanns 156 publika tankställen för fordon som är drivna på biogas.