EU-direktiv och förebyggande arbete med avfall och återvinning

I juli 2016 avslutades det fyraåriga EU-projektet FUSION (Food Use for Social Innovation by Optimising Waste Prevention Strategies). Tretton länder hade gått ihop för att arbeta mot att minska matsvinnet i Europa. Bland deltagarna fanns universitet, institut med kunskap inom området samt företag och konsumentorganisationer.
Det gjorde med FUSION var att bl. a. etablera en gemensam strategi för att minska matsvinnet. Och då låg fokus på matavfall från alla aktörer inom livsmedelskedjan.

Ett nätverk med utbytte av idéer, initiativ och innovativ

FUSION fungerade som ett nätverk där aktörer kunde visa upp sina innovativa idéer och projekt som de ansåg bidrog till en positiv utveckling. Det man ville med FUSION var bland annat att bidra med förståelse över vad matsvinn gör för klimatet, och samtidigt visa att många olika initiativ kan bidra till en stor förändring. Som aktör i livsmedelskedjan kunde du dela med dig av dina idéer till hur du bidrar till att minska matavfallet. Man skulle även utveckla riktlinjer för en gemensam matsvinnspolicy.
Under hela FUSIONS process lovade 200 ledande europeiska organisationer att stötta FUSION, dess arbete och dess budskap.

REFRESH – en fortsättning på FUSION

REFRESH (Resource Efficient Food and dRink for the Entire Supply cHain) är ett pågående projekt framtaget av EU där 12 medlemsländer i samarbete med Kina undersöker vilka åtgärder man kan ta för att minska matsvinnet. Projektet är framtaget då man har som mål att minska matavfallet i hela kedjan inom livsmedelsverket. REFRESH kan man påstå är en fortsättning på FUSION, då det vilar på samma värderingar och mål som sin föregångare gjorde.

REFRESH fokusera som sagt på att minska matsvinnet och dess påverkan på klimatet. Man gör detta genom att försöka förstå varför det slängs så mycket som det gör, man vill helt enkelt ta reda på om det finns någon, eller flera drivkrafter som bidrar till matsvinn. Utöver detta försöker man även stötta industrier och individer som gör vad de kan för att bidra till en minskning av matavfall.

Sedan projekten startade har REFRESH publicerat flertalet rapporter som alla behandlar olika aspekter av matsvinnet. Bland annat finns det en rapport som fokuserar på konsumenternas vanor kring matsvinn, och varför man som konsument slänger mat. Som konsument gör man inte ett aktivt val att slänga maten. Istället är det vanorna som leder upp till att maten faktiskt hamnar i soporna som är orsaken till att man som konsument bidrar till matsvinnet. Rapporten fokuserar även på hur man kan motivera konsumenter att ändra sitt beteende, och vilka möjligheter det finns för konsumenter att minska sitt matavfall.

Ett annat initiativ REFRESH stod för var att framkalla en app där aktörer inom jordbruket kunde vända sig till för att få kunskap om vilket matsvinn man använda som föda till boskapsdjur. Detta gjorde man då FN uppskattade att man genom att använda sig av matsvinn för att ge boskap föda, så kunde man spara tillräckligt med sädesslag som räcka till tre miljarder människor. Genom appen som REFRESH framkallade skulle man som boskapsskötare kunna få kunskap om vilket matsvinn som är säkert att ge sina djur.